Webinar Meaning In Telugu – తెలుగు అర్థం వివరణ

Webinar” తెలుగు అనువాదం, అర్థం, నిర్వచనం, వివరణ మరియు సంబంధిత పదాలు మరియు ఫోటో ఉదాహరణలు – మీరు ఇక్కడ చదువుకోవచ్చు.

The Ultimate Guide to Creating Compelling Webinars
 1. Webinar♪ : [Webinar]
  • నామవాచకం : noun
   • సెమినార్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా ప్రసారం
   • వెబ్‌సైట్‌తో కలిసి వివిధ ప్రాంతాల ప్రజలతో కలిసి సెమినార్ నిర్వహించారు
  • వివరణ : Explanation
   • తెలుగు నిర్వచనం త్వరలో జోడించబడుతుంది

Webinar Meaning In Telugu Various Way

n Telugu, the term “webinar” can be understood and expressed in various ways. Here are a few ways to describe the meaning of a webinar in Telugu:

 1. వెబ్ నార్: “Web Naar” – This term combines the English word “web” and the Telugu word “naar,” which means a lecture or speech. It can be used to describe an online lecture or seminar conducted over the internet.
 2. వెబినార్: “Webinaar” – This is a direct transliteration of the English term “webinar” into Telugu. It is commonly used to refer to an online seminar or presentation.
 3. డిజిటల్ ప్రశ్నోత్తర సభ: “Digital Prashnottara Sabha” – This phrase can be used to describe a digital question and answer session. It emphasizes the interactive nature of a webinar where participants can ask questions and receive answers from the presenter or panel.
 4. ఇంటర్నెట్ సభ: “Internet Sabha” – This phrase translates to “internet gathering” or “internet assembly.” It can be used to describe a virtual event or meeting that takes place on the internet, such as a webinar.

Webinar Meaning In Telugu With Sentence Sample

“Webinar” in Telugu can be described as “వెబ్ నార్” (Web Naar) or “వెబినార్” (Webinaar). Here’s a sample sentence using both these terms:

 1. మా కంపెనీ వెబ్ నార్ ని సంచాలన చేస్తుంది. (Mā kaṁpeṇī web naar ni san̄cālana cēstundī.) – Our company conducts webinars.
 2. వారి వెబినార్ విషయం “డిజిటల్ మార్కెటింగ్” గురించి ఉంది. (Vāri webinaar viṣayam “Digital Marketing” gurinchi undi.) – Their webinar is about “Digital Marketing.”

These sentences demonstrate the usage of “webinar” in Telugu to convey the meaning of an online lecture or seminar.

Webinar Antonyms Telugu And English With Table Format

Here’s a table format with antonyms in Telugu and English:

TeluguEnglish
ఆదివారం (Ādivāraṁ)Sunday
కన్నీరు (Kannīru)Tears
అనుమానం (Anumānaṁ)Guess
కనిపించు (Kanipin̄cu)Hide
పెట్టండి (Peṭṭaṇḍi)Remove
ఎక్కడ (Ekkada)Where
అదికునే (Adikunē)Before
నమ్ము (Nammu)Trust
గెలిచిన (Gelicina)Lost
బలము (Balamu)Weak
వచ్చేది (Vacchēdi)Come
పోతే (Pōtē)Leave
తెలియకుండా (Teliyakuṇḍā)Unaware

Webinar Synonyms Telugu And English With Table Format

Here’s a table format with synonyms in Telugu and English:

TeluguEnglish
పాఠశాల (Pāṭhaśāla)School
పరిశ్రమపూర్వకంగా (Pariśramapūrvakaṅgā)Diligently
ప్రముఖులు (Pramukhulu)Prominent
సరిపోలేదు (Saripōlēdu)Incorrect
సమ్మతంగా (Sammatamgā)Unanimously
సహజమైన (Sahajamaina)Natural
వాటిని (Vāṭini)Those
పెరిగింది (Perigindi)Increase
పరిగెత్తిన (Parigettina)Achieved
కృషి (Kr̥ṣi)Agriculture
తనను (Tananu)Oneself
నమ్మకం (Nammakaṁ)Confidence
రోజు (Rōju)Day

Webinar Q&A In Telugu And English

Here are some commonly asked questions and their answers for a webinar in Telugu and English:

Q1. ఓ వెబినార్ అనగా ఏమి అంటున్నారు? సమారాధన గా నిర్వహించే విధానంలో సేకరించబడటం లేదా వివరించటం గల విషయంలో మొదలు పెట్టబడతాయి. ఇందులో పాఠం, చర్చ, ప్రదర్శన మరియు ప్రశ్నోత్తరాలు కలిగి ఉంటాయి. ఈ వెబినార్లు సాధారణంగా ఆంగ్లంలో నిర్వచించబడేవి.

Q1. What is a webinar? A webinar is an online event or presentation that is conducted using a specific platform or software. It usually involves a lecture, discussion, demonstration, or question-and-answer session on a particular topic. Webinars are commonly conducted in English.

Q2. వెబినార్లో ఎలా పాల్గొనేందుకు నాకు అందని విధానం ఉంది? వెబినార్లు ఆంగ్లంలో నిర్వచించబడుతాయి. మీరు ఆంగ్లంలో మాట్లాడతారు అనిపించినట్లు మాత్రమే వెబినార్లను ఎంచుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీరు మాత్లాడే భాషను ఎంపిక చేసిన తరువాత, ఆంగ్ల భాష లో చదవాలని మాత్రమే ఉంచండి.

Q2. How do I participate in a webinar conducted in English? Webinars are typically conducted in English. You can choose to participate if you are comfortable with speaking in English. After selecting the language in which you want to communicate, you can proceed with attending the webinar.

Q3. వెబినార్లు డౌన్‌లోడ్ చేసుకుంటారా? లేదా అందుకే ఓపెన్ చేయాలా? వెబినార్లు సాధారణంగా డౌన్‌లోడ్ చేయలేరు. మీరు వెబినార్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడం లేదా మీరు వెబినార్‌ను ఆన్‌లైన్‌లో ప్రదర్శించటం గల విషయంలో మీ గర్వంను చూపించడం మాత్రమే ఉంటుంది.

Q3. Can webinars be downloaded or only viewed online? Webinars are usually not available for download. You can either watch the webinar online or attend it live to showcase your expertise in the subject matter.

Q4. వెబినార్‌లో ప్రశ్నలు అడిగటం ఎలా? మీరు వెబినార్‌లో ప్రశ్నలు అడిగటం చాలా సులభం. మీరు వెబినార్ చూడాక ప్రశ్నార్థం బాక్స్ లో మీ ప్రశ్న టైప్ చేయగలరు. వెబినార్ పరిశీలకుడు ఆ ప్రశ్నలను గుర్తించడం మరియు ప్రశ్నకర్త తరపున సమాధానం ఇస్తారు.

Q4. How can I ask questions during a webinar? Asking questions during a webinar is quite easy. You can type your question in the question-and-answer box provided while attending the webinar. The webinar presenter will then identify and address those questions, providing answers to the questioners.

Leave a Reply