Made for each other Meaning In Marathi

Made for each other” मराठी अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण आणि संबंधित शब्द आणि फोटो उदाहरणे – आपण येथे वाचू शकता.

 1. Made for each other♪ : [Made for each other]
  • वाक्यांश :
   • Meaning of “made for each other” will be added soon
  • मुहावरे : idiom
   • परस्पर सुसंगत
  • स्पष्टीकरण : ExplanationDefinition of “made for each other” will be added soon.

Made for each other Meaning In Marathi Various Way

Certainly! Here are various ways to express the meaning of “Made for each other” in Marathi:

 1. एकमेकांसाठी तयार (Ekamekānsāṭhī tyār) – Ready for each other
 2. एकत्र येणारा (Ekatra yeṇārā) – Coming together
 3. स्वाभाविकपणे मिळवणारा (Swābhāvikpaṇē miḷavaṇārā) – Naturally finding each other
 4. अनुरूप जोडप्याचा (Anurūpa jōḍapyācā) – Compatible pairing
 5. एकात्मतेने बनविलेला (Ekātmatēnē banavilēlā) – Created as one entity
 6. सर्वसाधारण एकत्र (Sarvasādhāraṇ ēkatra) – Universally united
 7. मनःसंयोगाने संबंधित (Manaḥsaṅyōgānē sambandhita) – Connected by heart
 8. पूर्णपणे आपसापास (Pūrṇapaṇē āpasāpāsa) – Complete with each other
 9. सर्वसंगत (Sarvasangata) – Completely compatible
 10. अभिन्न (Abhinna) – Inseparable

These phrases capture the essence of being “Made for each other” in Marathi.

Made for each other Meaning In Marathi With Sentence Sample

“Made for each other” in Marathi can be translated as “एकमेकांसाठी तयार” (Ekamekānsāṭhī tyār). Here are some sample sentences to illustrate its meaning:

 1. ते दोघं आपल्या मनाने एकमेकांसाठी तयार आहेत. (Te doghaṁ āplyā manānē ekamekānsāṭhī tyār āhēt.) They both are ready for each other with all their hearts.
 2. आपलं संबंध असंगत असल्याने आपल्याला आधीच प्रेमाचं आणणं आवडलं नाही. (Āplaṁ sambandha asaṅgata asalyānē āplȳālā ādhīca prēmāchaṁ āṇaṇaṁ āvaḍalaṁ nāhī.) We didn’t like bringing love into our relationship because we felt incompatible.
 3. आपल्या या प्रेमभरंच्या गोष्टीला देखील आपल्याला एकमेकांसाठी तयार करतायेत. (Āplȳā yā prēmabharaṇacyā gōṣṭīlā dēkhīla āplȳālā ekamekānsāṭhī tyār karatāyēt.) Even these loving gestures make us more ready for each other.
 4. तुमचं संबंध मनःसंयोगाने संपूर्ण आहे. (Tumacaṁ sambandha manaḥsaṅyōgānē sampūrṇa āhē.) Your relationship is complete with a connection of hearts.

Made for each other Antonyms Marathi And English With Table Format

Here’s a table format with antonyms for “Made for each other” in Marathi and English:

MarathiEnglish
एकमेकांच्या साठी अनुपयुक्तIncompatible
विचारांमध्ये भिन्नDiffering in thoughts
संघर्ष करणाराStruggling
द्वंद्विता विचारीतContemplating alternatives
विरोधीOpposing
प्रतिस्पर्धा करणाराCompetitive
विभाज्यDivided
विपरीतContrary
असंगतIncompatible
विचित्रMismatched

Made for each other Synonyms Marathi And English With Table Format

Here’s a table format with synonyms for “Made for each other” in Marathi and English:

MarathiEnglish
एकमेकांच्या साठी तयारMeant for each other
अनुरूप जोडप्याचाCompatible
सारख्या विचारांचाLike-minded
सामर्थ्यानुसारAccording to capabilities
सहकार्यानुसारComplementary
एकमेकांच्या लक्षातIn each other’s minds
पूर्ण करणाऱ्या संबंधाचाFulfilling relationship
प्रतिस्पर्धा न करताNon-competitive
संप्लेल्या झालेल्याMerged
एक दुसराच्या जीवनाचाSharing each other’s lives

Made for each other Q&A In Marathi And English

Here are some Made for Each Other Q&A in both Marathi and English:

Marathi:

 1. आम्ही परस्परांच्या साठी काय सामर्थ्य आहे? English: What qualities do we have for each other?
 2. आम्हाला आपल्या संबंधातील कोणती गोष्ट आवडते? English: What do we like about our relationship?
 3. आपण आपल्या भविष्यात काय उमेदवारी घेऊ शकतो? English: What are our aspirations for the future together?
 4. आपल्याला काय प्रमाणात आपण एकमेकांच्या साठी विश्वास आहे? English: How much trust do we have in each other?
 5. आम्हाला आपल्या जीवनातील कोणती महत्वाची गोष्ट आहे? English: What is the most important thing in our lives?

English:

 1. What qualities do we possess that make us perfect for each other?
 2. What do we appreciate most about our relationship?
 3. What are our shared aspirations for the future?
 4. How much trust do we have in each other?
 5. What is the most significant aspect of our lives together?

I hope these questions help you in your conversation!

Leave a Reply