Gomatha Prarthana – గోమాత ప్రార్థన

స్తోత్రనిధి → వివిధ స్తోత్రాలు → గోమాత ప్రార్థన

నమో బ్రహ్మణ్యదేవాయ గో బ్రాహ్మణ హితాయ చ |
జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః || ౧

కీర్తనం శ్రవణం దానం దర్శనం చాఽపి పార్ధివ |
గవాం ప్రశస్యతే వీర సర్వపాపహరం శివమ్ || ౨

ఘృతక్షీరప్రదా గావో ఘృతయోన్యో ఘృతోద్భవాః |
ఘృతనద్యో ఘృతావర్తాస్తామే సంతు సదా గృహే || ౩

ఘృతం మే హృదయే నిత్యం ఘృతం నాభ్యాం ప్రతిష్టితం |
ఘృతం సర్వేషు గాత్రేషు ఘృతం మే మనసిస్థితమ్ || ౪

గావో మమాగ్రతో నిత్యం గావః పృష్ఠత ఏవ చ |
గావో మే సర్వతశ్చైవ గవాం మధ్యేవసామ్యహమ్ || ౫

ఇత్యాచమ్య జపేత్సాయం ప్రాతశ్చ పురుషస్సదా |
యదహ్నాత్కురుతేపాపం తస్మాత్ స పరిముచ్యతే || ౬


మరిన్ని వివిధ స్తోత్రాలు చూడండి.

Leave a Reply