Daliya Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Daliya” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Daliya♪ : [Daliya]
  • ನುಡಿಗಟ್ಟು : proper nounoun
   • ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ
  • ವಿವರಣೆ : Explanation
   • ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು

Leave a Reply