Biodata Meaning In Kannada – ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Biodata” ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು – ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

 1. Biodata♪ : [Biodata]
  • ನುಡಿಗಟ್ಟು :
   • Meaning of “biodata” will be added soon
  • ನಾಮಪದ : noun
   • ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವರಣೆ
  • ವಿವರಣೆ : ExplanationDefinition of “biodata” will be added soon.

Leave a Reply